สปสช.เยี่ยมชมคลินิกหมอครอบครัวเนินพระ-การสร้างระบบมาบตาพุดSmart Living

417

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายรัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) พร้อมด้วยนพ.พีระมน นิงสานนท์ ผอ.สปสช.เขต6ระยอง ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สปสช. ตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัวเนินพระ ภายใต้การดูแลของรพ.ระยองและเทศบาลนครระยอง

โดยมี นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง และนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือการพัฒนาบริการสาธารณสุขและทำงานร่วมกัน ระหว่างรพ.ระยอง สังกัด กระทรวงสาธารณสุข และเทศบาลนครระยอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการจัดบริการด้านสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิให้กับประชาชนในพื้นที่ คลินิกชุมชนอบอุ่น ที่ได้ทีมหมอครอบครัวจันทอุดมมาให้บริการด้านการตรวจโรค การคัดกรอง ประเมินอาการ รวมทั้งคลินิกหมอครอบครัวเนินพระ

นายแพทย์รัฐพล กล่าวว่า การลงพื้นที่เยี่ยมชมบริการสุขภาพของคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลนครระยอง และการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียงในพื้นที่ตำบลเนินพระนั้น พบว่า ในส่วนของบริการสุขภาพในพื้นที่เทศบาลนครระยองมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ แบ่งปันทรัพยากรในพื้นที่ระหว่างคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลนครระยอง และรพ.ระยอง ทั้งด้านยา และเวชภัณฑ์ ทำให้ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ได้มาก โดยแต่ละวันมีผู้ป่วยมาใช้บริการที่คลินิกหมอครอบครัว 200 คน ช่วยลดความแออัดรพ.ระยอง ลงได้โดยเฉลี่ยลดลงเหลือ วันละ 1,000 คน จากเดิมผู้ป่วยนอกวันละ2,000 คน ขณะเดียวกัน มีการแบ่งปันทรัพยากร ช่วยให้คลินิกประหยัดค่ายาเฉลี่ยปีละ 5 ล้านบาท ด้านชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้รับยาที่มีมาตรฐานเทียบเท่ารพ.ขนาดใหญ่

นายกเทศมนตรีนครระยอง บอกว่า คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับโรงพยาบาลระยอง โดยสนับสนุนแพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนยารักษาโรค ทำให้คลินิคเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 5 ล้านบาทต่อเดือน คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง นอกจากรักษาให้กับผู้ป่วยในพื้นที่แล้ว ยังเปิดรักษาให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าทำงานในพื้นที่ด้วย โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ไม่เน้นรายได้ แต่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก

ด้านนพ.ไชยสิทธิ์ กล่าวว่า การบูรณาการร่วมกันของเทศบาลนครระยองและรพ.ระยอง เน้นการรักษา คัดกรองเบื้องต้นในโรคที่ไม่ซับซ้อน หากจำเป็นต้องส่งคนไข้ โรคที่ซับซ้อนจะส่งไปรักษาที่รพ.ระยองต่อไป

“โรงพยาบาลส่งยา ส่งบุคลากร มาดูแลร่วมกัน ช่วยลดความแออัดในรพ.ระยองได้ “ประชาชนมั่นใจในการรักษาเหมือนในรพ.ระยอง การขยายสาขาบริการด้านสาธารณสุขนั่น ทำให้ประชาชนพึงพอใจใช้บริการได้ไม่ต้องรอคิวนาน” ทั้งนี้ตั้งเป้า ต่อไประบบบ่ริการด้านสาธารณสุขปฐมภูมิจะมีคลินิกช่วยลดความแออัด 4 มุมเมืองของจังหวัดระยอง ประชาชนประหยัดค่าเดินทางกรณี เจ็บป่วยไม่รุนแรงอีกด้วย

สำหรับบริการของคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลนครระยองมีทั้ง บริการตรวจสุขภาพโรคเรื้อรัง เบาหวาน โลหิตสูง บริการเจาะเลือด และคลินิกทันตกรรม และมีบริการรับส่งผู้ป่วยสูงอายุถึงบ้านกรณีเดินทางไม่สะดวกอีกด้วย จากนั้นคณะลงเยี่ยมบ้าน นายธารา ธีระประทีป อายุ 66 ปี มีทีมหมอครอบครัวและอสม.มาดูแลดุจญาติมิตรอย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นอกจากนี้ยังลงพิ้นที่ดูระบบศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว(EIC) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการตลอด 24 ช.ม.เพื่อเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินในพื้นที่พร้อมเกิดแนวคิดการต่อยอดดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ทางเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งมีนายถวิล โพธิบัวทอง เป็นนายกเทศมนตรีมาบตาพุด ประสานกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการนำเครื่องมืออุปกรณ์ในการขอความช่วยเหลือ (Smart Living) มาเชื่อมต่อกับระบบEICมาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้านติดเตียง จะเป็นการสะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ระบบ Long Term Care มีการช่วยเหลือดูแลกัน เติมเต็มในส่วนที่ขาดของชีวิต นำสู่สังคมเอื้ออาทร