สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 วิศวจุฬากิตติคุณดีเด่นและวิศวจุฬาดีเด่น

313

 

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น และวิศวจุฬาดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก นายพละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการ ปตท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่นโฮเทล

รางวัลประกาศเกียรติคุณฯเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ร่วมกันจัดทุกๆสองปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยในปี 2562 เป็นการประกาศเกียรติคุณ “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 7” และ “วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งประสบ ความสำเร็จในการทำงาน มีความดีเด่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และอุทิศตนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น” ทั้ง 8 ท่านที่ได้รับการคัดสรรล้วนมีคุณสมบัติเหมาะสมทุกประการ ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรม คุณธรรม สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยทั้ง 8 ท่านนี้จะได้รับการจารึกไว้ในหอกิตติคุณ (Hall of Fame) เพื่อเป็นการประกาศถึงคุณงามความดีและความสามารถของท่านตลอดไป และ “วิศวจุฬาฯ ดีเด่น” ผู้ผ่านการคัดสรร 11 ท่าน ทุกคนล้วนเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการทำงาน มีความโดดเด่นและผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสาขาอาชีพของแต่ละท่าน โดยได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม ไม่จำกัดเพศ วัย และสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะมาจากราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน หรือองค์กรอิสระ ซึ่งทุกท่านได้ประกอบคุณงามความดี สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินตามรอยในการพัฒนาเพื่อความเจริญและยั่งยืนต่อไป

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลวิศวกิตติคุณ​อาวุโสดีเด่น​ครั้งที่ 7

1.ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.จรวย บุญยุบลอดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)วิศวจุฬาดีเด่น ปี 2548

 

2.ดร.ประเทศ สูตะบุตรอดีตเลขาธิการสำนักพลังงานแห่งชาติ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

 

3.รองศาสตราจารย์ พูลพร  แสงบางปลานายกกิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

 

4.คุณรัชทิน ศยามานนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย

 

5.ศ.กิตติคุณ วัฒนา ธรรมมงคลอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

6.คุณวิชัย สุขารมณ์อดีตรองผู้ว่าการปฏิบัติการ2 การเคหะแห่งชาติ

 

7.คุณสมพงศ์ นครศรีประธานกรรมการบริหาร บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด  ประธานกรรมการ บริษัทในกลุ่มบางกอกเคเบิ้ล

 

8.ศาสตราจารย์กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรีประธานกรรมการ บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 16
 

1.ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนาProfessor and Associate Chair for Graduate Studies New Jersey Institute of Technology

 

2.คุณโยธิน ธาราหิรัญโชติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท.บีเอสวายกรุ๊ป  จำกัด(มหาชน)

 

3.คุณกิจจา จำนงค์อาษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิโตรไทย จำกัด

 

4.คุณทนง โชติสรยุทธ์ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา

 

5.คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรากรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษิณปาล์ม (๒๕๒๑)

 

6.ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

7.คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศรีระทัยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

8.คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิชกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรียุทธภัณฑ์ จำกัด

 

9.คุณอรรถพล ฤกษ์วิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

10.คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัยปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

11.คุณอัศวิน  เตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                                                                                         บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) / บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)