สสจ.บุรีรัมย์เผย 23 โรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านการรับรองกระบวนคุณภาพมาตรฐาน HA

191

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมา  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 9 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เดิน ทางลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ พร้อมรับฟังปัญหาในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลทั้ง 26 แห่งในพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์

นายธีรพล โตพันธานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) กล่าวว่า การลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจพร้อมรับฟังปัญหาในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ ของคณะกรรมการและผู้บริหารของสรพ. ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้และรับฟังปัญหาจากหน้างานของสถานพยาบาลผู้นำมาตรฐานไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งสรพ. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สำคัญในการประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้นำเอาข้อเท้จจริงและปัญหาต่างๆ ไปปรับปรุงวางระบบในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาระบบงานให้กับสถานพยาบาลต่อไป ซึ่งสถิติการรับรองกระบวนการคุณภาพสถาน พยาบาลของสรพ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 819 แห่ง จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1,398 แห่งทั่วประเทศ

ด้านนายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ว่า จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีจุดยุทธศาสตร์ที่เด่นในเรื่อง Sport city ส่งเสริมเป็นเมืองสุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ ประกอบด้วยสโมสรฟุตบอล, สนามแข่งรถ และค่ายมวย มีโรงพยาบาลในจังหวัดทั้งหมด 26 แห่ง เป็นโรงพยาบาลรัฐที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 23 แห่ง แบ่งเป็น โรงพยาบาลชุมชน 21 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 แห่งและโรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 1 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 3 แห่งที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนและสังกัดหน่วยงานราชการอื่นนั้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาใน ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ซึ่งถือเป็นระดับการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA

สำหรับ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและปัญหาอุปสรรคของโรงพยาบาลที่พบในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลว่า โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ครั้งแรกในปี 2548 ปัจจุบันได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (RE-ACC) เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีระยะเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลบุรีรัมย์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นเลิศระดับตติยภูมิ ภาคีมีส่วนร่วม ซึ่งในระหว่างปี 2562 – 2563 มีจุดเน้น พัฒนาคุณภาพใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ลดระยะเวลาในการรอคอยงานผู้ป่วยนอก, เสริมสร้างประสิทธิ ภาพระบบการส่งต่อและระบบส่งกลับลดความแออัดของผู้ป่วยใน, ปรับปรุงสภาพแวดล้อมงานบริการ,เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานภายในโรงพยาบาลและบำรุงรักษาเครื่องมือ และการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สำหรับปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ตลอดจนงบประมาณในการใช้จ่าย และปัญหาความแออัดในพื้นที่ของผู้ป่วยในที่ส่งผลต่ออัตราครองเตียงของผู้ป่วยที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ทางโรงพยาบาลได้นำมาเป็นจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ ในระหว่างปี 2562 – 2563 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วย