เด็กไทยคว้า 8 รางวัล 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกภาคตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ที่จีน

174

สุดยอดเด็กไทยคว้า 8 รางวัล 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกภาคตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกภาคตะวันออกเฉียงใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 16 ระดับมัธยมศึกษา : SOUTHEAST CHINA MATHEMATICAL OLYMPIAD : (SMO 2019) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ เมืองจี๋อัน มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ SENIOR I และ SENIOR II มีรายละเอียดดังนี้

SENIOR I มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ประเทศ คือประเทศมาเก๊า ฟิลิปปินส์ ไทย และจากมณฑลต่าง ๆ ของจีน จำนวนนักเรียนรวม 799 คน สพฐ. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน SENIOR I จำนวน 12 คน

SENIOR II มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ประเทศ คือประเทศมาเก๊า ไทย และจากมณฑลต่าง ๆ ของจีน จำนวนนักเรียนรวม 769 คน สพฐ. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน SENIOR II จำนวน 8 คน
ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลได้ 8 รางวัล 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง จำแนกตามประเภทได้ดังนี้

SENIOR I เหรียญเงิน 2 รางวัล ได้แก่ เด็กชายกรพลกฤต วีระอาชากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน และเด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทองแดง 3 รางวัล ได้แก่ นายสพล ไม้สนธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และเด็กชายวุฒิพงศ์ จงเจริญสันติ โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา
SENIOR II เหรียญเงิน 2 รางวัล ได้แก่ นายนิธิศ อัญชลีนุกูล และ นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง 1 รางวัล ได้แก่ นายชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

“สพฐ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนนักเรียนไทยได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ นับเป็นทรัพยากรเยาวชนที่มีคุณค่า และ สพฐ. จะมุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนเด็กไทยอย่างต่อเนื่องและจะสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับนานาชาติและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และขอให้นำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของนานาประเทศมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป” นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าว
ทั้งนี้ คณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยสายการบินไทยสมายล์ WE617 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 23.55 น.