สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. ได้จัดทำโครงการเชิงรุก“สร้างการมีส่วนร่วมด้านหลักประกันสุขแห่งชาติแก่กลุ่มพระสงฆ์

174

เมื่อวันนี้ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการเชิงรุก“สร้างการมีส่วนร่วมด้านหลักประกันสุขแห่งชาติแก่กลุ่มพระสงฆ์ ผู้นำศาสนาและประชาชน”พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ได้กล่าวเปิดการอบรมถวายความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพในครั้งนี้
โดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมในวันนี้จำนวน 400 วัด มีพระสงฆ์เข้าร่วม 400 รูป

โดยมี การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พระสงฆ์และกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในระบบเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปเทศน์ให้ประชาชนและญาติโยมที่มาทำบุญ ปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์ที่วัดได้รับฟังเรื่องสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มากขึ้น

​นอกจากนี้ ภายในงานยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เบาหวาน ความดัน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตรวจเอ็กซเรย์ปอด ฯลฯ จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครอีกด้วย
นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล กล่าวว่า การจัดอบรมถวายความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแด่พระสงฆ์ในครั้งนี้ เป็นโครงการเชิงรุก “สร้างการมีส่วนร่วมด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแด่กลุ่มพระสงฆ์ ผู้นำศาสนา และประชาชน” พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์เข้าถึงสิทธิในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ขณะเดียวกัน พระภิกษุสงฆ์ได้โปรดเมตตานำความรู้ที่ได้รับไปเผยแผ่ให้พระสงฆ์รูปอื่นๆ ตลอดจน เทศน์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ

อาทิ การจัดตั้งจุดรับ ลงทะเบียนภายในวัดทุกวันศุกร์ การจัดตั้งคณะทำงานสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารและ การเข้าถึงด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้ง ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อดำเนินการเรื่อง การจัดเครือข่ายหน่วยบริการสำหรับพระสงฆ์ รวมทั้งมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ฯลฯ

​นอกจากนี้ ภายในงานยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอกซเรย์ปอดแก่พระสงฆ์