คณะทำงานการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ สปสช. ชู คลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สว่างแดนดิน 1 ใน 26 ต้นแบบหน่วยบริการแพทย์แผนไทย จัดบริการ IMC ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

910

คลินิกแพทย์แผนไทย รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จัดบริการ IMC ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ด้วยการบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์

คณะทำงานการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ สปสช. ชู คลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สว่างแดนดิน 1 ใน 26 ต้นแบบหน่วยบริการแพทย์แผนไทย จัดบริการ IMC ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมเผย 12 ปี กองทุนแพทย์แผนไทยพัฒนาต่อเนื่อง หน่วยบริการร่วมจัดบริการเกือบ 400 แห่ง ขณะที่ สปสช.จัดงบหนุนเพิ่มต่อเนื่อง จาก 0.50 เป็น 11.61 บาท/ประชากรผู้มีสิทธิ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่รพ.สมเด็จพระยุพราช(รพร.)สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานคณะทำงานพัฒนาประเภทและขอบเขต บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภก.คณิตศักดิ์  จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  นพ.กวี วีระเศรษฐกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี นายสมศักดิ์ กวีชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)พร้อมด้วยคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ สปสช. ร่วมประชุมวิชาการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมการจัดบริการหน่วยบริการต้นแบบการบริการการแพทย์แผนไทยในระดับพื้นที่ของ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งมีนพ.วิโรจน์ วิโรจน์วัธน์  เป็นผู้อำนวยการ รพร.สว่างแดนดิน  และเจ้าหน้าที่เครือข่าย ของปีงบประมาณ 2562 นี้

ที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยกับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพตามกลุ่มโรค/อาการ คลินิกเฉพาะโรค และการดูแลผู้ป่วย IMCด้วยการบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อีกทั้งยังแเป็น 1 ใน 26 หน่วยบริการต้นแบบการบริการแพทย์แผนไทย โดยมีการจัดคลินิกเฉพาะโรคเพื่อดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ไมเกรน ภูมิแพ้ อัมพฤกษ์-อัมพาต และ สะเก็ดเงิน โดยเฉพาะการบริการดูแลผู้ป่วยอินเตอร์มีเดียด แคร์ (Intermediate care: IMC) หรือโรคหลอดเลือดสมอง โดยการบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกัน

สปสช.เยี่ยมบ้านนายเที่ยง

พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการด้วยแพทย์แผนไทย : คลิกนิกเฉพาะโรค ข้อเข่าเสื่อม/ไมเกรน/ภูมิแพ้/อัมพฤกษ์ขอัมพาต/สะเก็ดเงิน และการดูแลผู้ป่วย ด้วยการบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จากนั้นลงพื้นที่หน่วยบริการลูกข่าย และเยี่ยมบ้านนายเที่ยง แร่ทอง อายุ 67 ปี  ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งอยุ่ในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านสร้างแป้น  เขตเทศบาลต.ดอนเขือง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งได้รับบริการดูแลจากแพทย์แผนไทยและการแพทย์ปัจจุบัน จนมีอาการดีขึ้นมาก

รศ.ภญ.จิราพร กล่าวว่า การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยที่เป็นภูมิปัญญาไทยล้ำค่า สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต เพื่อสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดการแพทย์แผนไทย ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3 ได้กำหนดให้บริการการแพทย์และสาธารณสุข ให้รวมถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 บอร์ด สปสช. มีมติให้จัดกองทุนชดเชยค่าบริการแพทย์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครอบคลุมทั้งการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เน้นในด้านคุณภาพและมาตรฐาน ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ โดยเป็นทางเลือกด้านสุขภาพร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเหมาะสม

รศ.ภญ.จิราพร กล่าวต่อว่า ในระยะ 12 ปี ของการดำเนินงาน “กองทุนชดเชยค่าบริการแพทย์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” ได้ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เครือข่ายวิชาชีพแพทย์แผนไทย และหน่วยบริการที่ร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยฯ ได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการและการพัฒนายาสมุนไพรที่หลากหลาย ปัจจุบันมียาสมุนไพรและยาแผนไทยที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมกว่า 74 รายการ ขณะที่หน่วยบริการได้มีการจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อให้บริการเฉพาะ โดยในปี 2562 มีหน่วยบริการต้นแบบบริการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นหน่วยบริการ 397 แห่ง ที่เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน

แผ่นประคบร้อนกระตุ้นน้ำนมหลังคลอดหลังคลอด

“สำหรับในส่วนของงบบริการการแพทย์แผนไทย บอร์ด สปสช.ได้สนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 อยู่ที่ 563.95 ล้านบาท หรือ 11.61 บาท/ประชากรผู้มีสิทธิ จากปี 2550 ที่เริ่มต้นจำนวน 28.2 ล้านบาท หรือ 0.50 บาท/ประชากรผู้มีสิทธิ เพิ่มขึ้น 535 ล้านบาท หรือ 11.11 บาท/ประชากรผู้มีสิทธิ สำหรับในปีงบประมาณ 2563 บอร์ด สปสช. ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็น 14.8 บาท/ประชากรผู้มีสิทธิ” รองประธานคณะทำงานพัฒนาประเภทและขอบเขต บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าว

รศ.ภญ.จิราพร กล่าวอีกว่า  รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ถือเป็น 1 ใน 26 หน่วยบริการต้นแบบการบริการแพทย์แผนไทย โดยมีการจัดคลินิกเฉพาะโรคเพื่อดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ไมเกรน ภูมิแพ้ อัมพฤกษ์-อัมพาต และ สะเก็ดเงิน โดยเฉพาะการบริการดูแลผู้ป่วยอินเตอร์มีเดียด แคร์ (Intermediate care: IMC) โรคหลอดเลือดสมอง โดยการบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน นอกจากเป็นการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ของโรงพยาบาลแล้ว ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นต้นแบบการบริการแพทย์แผนไทยไปยังหน่วยบริการอื่นๆ ต่อไป