วช. จัดงานยิ่งใหญ่ 60 ปี “พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

66

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อ 60 ปี วช.พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรมระหว่างวันที่ 25 26 ตุลาคม 2562 พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัยในรอบ 60 ปี ที่ผ่านมา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะครบรอบ 60 ปี วันสถาปนา วช. ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่สำคัญของ วช. ตลอด 60 ปี ที่ผ่านมา และเพื่อสร้างความเข้าใจต่อภารกิจใหม่ของ วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยหลักของประเทศภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี ภายใต้แนวคิด 60 ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยไทย

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นิทรรศการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี การเสวนาทางวิชาการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยในราคาย่อมเยาและยังมีการนำปูม้าสด ๆ ผลผลิตจากธนาคารปูม้า และอาหารทะเลต่าง ๆ มาร่วมจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรม สาธิต ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย ในหัวข้อ เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร และหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ ณ ชั้น 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

นอกจากนี้ตน กล่าวปาฐกถา เรื่อง “Enhancing the Next : พัฒนาไทย พัฒนาวิจัย เพื่ออนาคต หลังจากพิธีเปิดได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนและนวัตกรรมของประเทศและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัย 3 กระทรวง ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(สวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award) ระหว่าง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ฮาตาริ อิเลคทรค จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี ซึ่งเป็นรางวัล
ที่มอบให้กับนักวิจัย และนักประดิษฐ์ผู้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสร้างคุณูประการ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการ

อีกทั้งวช. ยังจับมือ 6 หน่วยงาน จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I – New Gen Award เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางเพิ่มโอกาสในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต

วช. ซึ่งอยู่ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮาตาริ อิเลคทรค จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับเยาวชน ภายใต้โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award)

นอกจากนี้ยัง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันบูรณาการข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้การบูรณาการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ เกิดการบูรณาการเชื่องโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานให้ทุน
การพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม การอ้างอิงฐานข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเดียวกัน
การผลักดันการใช้บัญชีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเดียวกันในการเข้าถึงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการกำหนดรายละเอียด
เฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้ การลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายใต้ 3 กระทรวงในครั้งนี้ นับว่าเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศอย่างแท้จริง