‘Siamtech’ ผนึก ‘SkillLane’ ปั้น SAP พัฒนาคนด้วยคอร์สออนไลน์

258

ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ไลฟ์ สไตล์และวิถีชีวิตของสงั คมเปลี่ยนไป คนยุคใหม่ต้องปรับตัว สถาบนัการศกึษาต้องปรับเปลี่ยนด้วยโลกอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่ดงันนั้จึงต้องเตรียมคนแห่งอนาคต เพื่อเผชิญกบัความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทค (สยามเทค) พร้อมแล้วจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ปั้นวิทยาลัย ด้วยรูป โฉมใหม่ ทันสมัยสู่ Digital Transformation Vocational School จับมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างความ ร่วมมือในเรื่องของหลักสูตรและพัฒนาไลน์วิชาใหม่ๆพร้อมจัดระบบโปรแกรมการบริหารวิทยาลัยโดยใช้ แอปพลิเคชัน SchoolBright เข้ามามีบทบาทมิติใหม่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งปรับ3รูปแบบคือ

1. People Transfomation เป็นการปรับวิธีคิดและพัฒนาบุคลากร ครู ให้เป็น Coach โดยใช้ เทคโนโลยี รูปแบบต่าง ๆ ปรับการเรียนการสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเกิดความคิด สร้างสรรค์และสร้างมลูค่าในตนเองและอาชีพการงานได้ตลอดจนให้โอกาสครูอาจารย์เรียนรู้และทดลอง โครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กบัวิชาการและการเรียนรู้นอกจากนี้ความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะ ธุรกิจยุคใหม่ในการ update ความรู้ ทางโครงการร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมพร้อม นักศึกษาวิชาชีพและการเป็นผ้ปูระกอบการเช่นSky11(สกายวันวัน)ที่ร่วมเป็นknowledgepartner ในเรื่องdroneซึ่งจะเป็นgamechangerในหลายธรุกิจ

2. Space Transfomation คือ การปรับพื้นที่การเรียนการสอนและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ มิติใหม่ในการเรียนรู้ โดยลดพื้นที่ lecture และเพิ่มพื้นที่ลงมือปฎิบัติ ทดลอง พื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล ทางานร่วมกันตลอดจนพื้นที่ให้อาจารย์หลากหลายสาขาทางานร่วมกันตลอดจนvirtualspaceหรือพื้นที่ เสมือน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันได้ทุกที่ทุกเวลา มีการปรับพื้นที่เป็น co-learning space

3. Technology Transfomation ใช้เทคโนโลยีและ applications ต่าง ๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตภายในสถาบัน ทั้งการลงทะเบียน การเรียนรู้ การยืมอุปกรณ์เครื่องมือ การใช้ e-wallet ใช้ จ่าย การสื่อสารกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยเทคโนโลยีทันสมัยมาเป็นตัวขับเคลื่อนส่งต่อ อาทิ SkillLane และ Speexx เป็น Platform การเรียนรู้ซึ่งใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถดู ซ้ำๆและมีบททดสอบ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นทกัษะที่ต้องฝึกฝนและสนุกกับการเรียน
พร้อมกันนี้Siamtech ผนึก SkillLane ร่วมสร้างนวัต กรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย ‘วิชาชีพออนไลน์’ ใน โครงการ ‘Siam Avanced Program (SAP)’

รศ. ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า ‚เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลง และช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนโดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้อง เรียนในห้องเรียนเท่านั้นเพราะการศึกษาแบบออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและยังสามารถ ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนได้ด้วยโดยครั้งนี้ได้จับมือกับSkillLaneผู้ให้บริการOnlineLearning PlatformและDigitalTrainingPlatform อันดับ1ของประเทศไทยม่งุเน้นนำร่อง4วิชาที่เป็นทักษะสาย อาชีพ และตอบโจทย์ความต้องการอย่างมากในตลาดปัจจุบันได้แก่ วิชา Smart Home, Drone 101, Lifestyle Blogger และ The Algorithm‛

ทั้งนี้รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย4วิชาได้แก่1.SmartHomeหรือระบบบ้านอจัฉริยะเป็น การเรียนรู้เพื่อนาเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยหรือระบบอตัตโนมัติต่างๆมาใช้งานภายในบ้านเพื่อให้เกิด ความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น การเปิด-ปิดระบบแสงสว่าง การสั่งการ เครื่องใช้ไฟฟ้ า หรือการรดน้ำ ต้นไม้ รวมถึงระบบความปลอดภัย กล้อง CCTV การดัดแปลงแก้ไขวงจรใช้ งานภายในบ้านและการเขียนโปรแกรมควบคมุ 2.Drone101เป็นการเรียนรู้การฝึกควบคุม เครื่องบินเล็ก ด้วยโปรแกรม Flight Mode ผ่านทางคอมพิวเตอร์ จากผู้เชี่ยวชาญ Sky 11 โดยจะได้รับทั้ง คำแนะนำ ข้อควรระวัง ไปจนถึงเทคนิคต่าง ๆ เช่น ส่วนประกอบ, วิธีประกอบ, การกำหนดทิศทาง และการดูสภาพอากาศ

3.LifestyleBloggerเป็นการเรียนรู้เรื่องราวสู่อาชีพบล็อกเกอร์ที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝันโดยYoutuber ชื่อดังบนโลกออนไลน์‘CAPNUTT’ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เรื่องราวให้น่าสนใจผ่านการท่องเที่ยวหรือ อาหาร ไปจนถึงการถ่ายรูปให้ดูโดดเด่นน่าสนใจ การโปรโมทสินค้า และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อ สร้างรายได้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่างInstagramหรือFacebook

และ4. The Algorithmเป็นการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบนกัพฒันาเพื่อเข้าใจหลกัการคิด,การวางแผน,การวิเคราะห์ , วิธีการแก้ปัญหา ไปจนถึงการจะตอบคำถามอย่างไรให้ดีที่สุด เพื่อนาไปปรับใช้ในการทำงานได้ในอนาคต

เอกฉัตร อัศวรุจิกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง ก่อตั้วแพลตฟอร์ม คอร์ส เรียนออนไลน์ SkillLane เปิดเผยว่า ‚SkillLane มีความยินดีที่ทาง Siamtech มาร่วมสร้าง ความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง SkillLane ร่วมกัน เพื่อที่จะช่วยเตรียมความ พร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจ ทั้งยังช่วยขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ สาขาวิชาที่คัดสรรมาใหเ้ฉพาะไร้ข้อกังวลเรื่องเวลาและสถานที่โดยเรียนผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและ คอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างง่าย สะดวก ไม่ว่าที่ไหน และเมื่อไร
ในการร่วมมือครั้งนี้จะยิ่งทาให้ Siamtech และ SkillLane เป็นผลดีกับผู้เรียนของเราและคนที่ สนใจอย่างแน่นอน เพราะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักที่เราอยากจะส่งมอบความรู้ที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สดุ ให้กีบผู้เรียนของเรา‛

ด้าน กวิน กตัญญูทวีทิพย์ ผู้จัดการโครงการ Siam Advanced Program (SAP) กล่าวว่า ต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ จึงได้ร่วมมือกับ SkillLane ในการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมโดยออกแบบ หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์สังคมดิจิทัล โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปก่อนประมาณต้นปี 2563 ซึ่งจะเริ่มนำร่อง 2 วิชาก่อน คือ Smart Home และ Drone 101 โดยแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล จากเรียนมากที่สุดการเรียนในแต่ละหลัก สูตรเราจะเน้นสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลย หากไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัยก็จะมี ช่องทางให้สอบถามเพิ่มเติมผ่านกระดานถาม-ตอบ”


และก้าวต่อไปในอนาคตของโครงการ SAP สยามเทคจะเน้นทักษะที่กำลังมาแรงเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเป็นการพัฒนาคนส่ศู ตวรรษที่ 21 ก็คือทักษะด้าน ‘Coding’ และทักษะด้าน ‘Design Thinking’ หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่ต้องติดตามกันต่อไป
มาสร้างโอกาสและความท้าทายกบั SAP วิชาชีพออนไลน์ ได้ตงั้ แต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ คุณเหมมิญช์ เถลิงมหาโชคพิมล โทร.090 017 8538 / Email: hemmin_tha@siamtech.ac.th