กศน.เมืองสมุทรสาคร โชว์กิจกรรมสร้างการเรียนรู้สู่สาธารณชนยุคดิจิทัล พร้อมเตรียมบรรจุครูผู้ช่วย 891 อัตรา

122

นายนรา เหล่าวิชยา  รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวร์ตันอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน

นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน.

นายนรา กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ เป็นงานในระดับนโยบายที่แทบทุกองค์กร ต่างนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลขององค์กรอย่างกว้างขวางแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรของตนกับบุคลากร ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ป้องกันการเข้าใจผิด ตลอดจนการลดสาเหตุแห่งความขัดแย้งต่าง ๆ รวมทั้งการใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายและ การดำเนินงานขององค์กร โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ดี ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความสำคัญและแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนการดำเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และสถานศึกษา อันเป็นการสนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานให้เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง ความนิยม ความเชื่อถือศรัทธา และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่พึง มีต่อ กศน. ให้คงอยู่ และพัฒนาไปในแนวทางทีดียิ่งๆ ขึ้นไป   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากผ่านอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน จะ ได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อประชาชน และองค์กร ให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ นายนรา ยังได้ขยายความถึงการดำเนินการตามนโยบาย กศน. Wow (ONIE WOW DIGITAL WORLD) ของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้รับทราบ ใน 6 Good เพิ่มเติมอีกด้วย ได้แก่ Good Teacher ให้ครู และบุคลากร กศน. มีความเป็น “ครูมืออาชีพGood Place-Best Check in มีแหล่งเรียนรู้ที่ง่ายต่อการเข้าถึง บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Activities พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ทั้งสายสามัญ และอาชีพ Good Partnership ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน Good Innovation พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. และ Good Learning Center การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ข้อมูลเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ครู กศน.ทุกคน ในฐานะตัวแทนขององค์กรต้องทำความเข้าใจ และนำไปสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญกับสาระสำคัญ วิธีการ และรูปแบบการนำเสนอเป็นหลัก ยึดหลักของการใช้ภาษา เพื่อนำสื่อและข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยก่อนนำเสนอต้องมีการตรวจสอบทั้งตัวสื่อและเนื้อหาให้มีความสอดคล้อง ถูกต้อง และชัดเจนก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

โอกาสนี้ รองเลขาธิการ กศน. ยังได้ให้กำลังใจ และแสดงความห่วงใย ครู กศน.ตำบล และบุคลากร กศน.ในพื้นที่ทุกคน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 891 อัตรา ในอนาคตอันใกล้นี้