จุฬาลงกรณ์ฯขอเชิญทำข่าว ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯการบรรยายพิเศษ เรื่อง “BCG Model: New Inclusive Growth Engine for Thailand” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

215

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญทำข่าว ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “BCG Model: New Inclusive Growth Engine for Thailand” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกแบบยั่งยืน ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จัดโดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Bio-based Polymers ICBP2019
* การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีการแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย
* ภายหลังการบรรยาย เวลา 16.00 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ ห้อง 702 อาคารจามจุรี 10