เด่นหล้า เปิดโรงเรียนเด่นหล้าประถม พระราม5 รับปีการศึกษา 2563

682

เด่นหล้า เปิดตัว “โรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา” มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษสายวิชาการเข้มข้น เน้น AI พร้อมทักษะในอนาคต 21st Century Skills ปูความพร้อมสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำ ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หลักสูตร EP และโรงเรียนนานาชาติ

ดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม 3 ภาษา หรือ Denla Primary School (DLPS) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่เครือเด่นหล้าบริหารโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อยกระดับคุณภาพเด็กไทยให้มีความแข็งแกร่งทางการศึกษา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ดี มีทักษะชีวิต และมีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ปกครองถามมาตลอดว่าทำไมโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าถึงไม่เปิดโรงเรียนประถม เพราะมีความเชื่อมั่นว่าเด่นหล้าจะปลูกฝังความเป็นเลิศทางการศึกษาให้เด็ก ๆ และสามารถสอบเข้าโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศได้เหมือนอย่างที่เคยปั้นเด็ก ๆ ให้สามารถสอบเข้าโรงเรียนประถมชั้นนำของประเทศได้ ในปี 2563 นี้ เรามีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมในการเปิดตัวโรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา หลักสูตร English Programme ด้วยมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติ โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างในการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเลิศในทุกด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ “EXCELLENCE FOR ALL” นั่นคือสร้างผู้เรียนให้มีความโดดเด่นในแบบลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยมีจุดเด่น 3 ประการ ได้แก่ คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์, หลักสูตร English Programme แบบไฮบริดดึงความเป็นเลิศที่สุดของหลักสูตรอเมริกาและอังกฤษมารวมกัน, เน้นความแข็งแกร่งด้าน AI บูรณาการการสอนแบบ STEM และมุ่งสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นในอนาคต 21st Century Skills

คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทโรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี จากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม) โรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 และ โรงเรียนนานาชาติ Denla British School ที่เป็นทีมคุณภาพที่สุดในการผลิตนักเรียนให้สามารถสอบเข้าเรียนต่อยังโรงเรียนประถมศึกษาระดับต้น ๆ ของเมืองไทย โดยมีนักเรียนที่เรียนจบจากเครือโรงเรียนเด่นหล้ามาแล้วถึง 30,000 คน อีกทั้งยังประกอบไปด้วยทีมพัฒนาหลักสูตรที่มีประสบการณ์การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรของประเทศไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยมุ่งผลิตนักเรียนให้มีความพร้อมด้านวิชาการ ภาษา (อังกฤษ ไทย จีน) โดดเด่นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมีทักษะด้านอารมณ์และสังคม เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพป้อนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำของประเทศ ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หลักสูตร English Programme (EP) และโรงเรียนนานาชาติ

หลักสูตร DLPS เป็นหลักสูตรไฮบริดดึงความเป็นเลิศและจุดแข็งของหลักสูตรอเมริกาและอังกฤษมารวมกัน
ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างโรงเรียนประถมศึกษาหลักสูตร English Programme ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (EP) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทย เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ผสมผสานกับหลักสูตรต่างประเทศ (อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา) โดยโรงเรียนจะเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดของหลักสูตรแต่ละประเทศมารวมกัน เพื่อให้หลักสูตรของโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม ออกมาดีที่สุด ซึ่งการเรียนการสอนที่ โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม จัดการเรียนการสอนเทียบเท่ามาตรฐานในหลักสูตรนานาชาติ มีความเข้มข้นด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี เน้นการลงมือปฏิบัติ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ควบคู่กับการเรียนเชิงทฤษฎี เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนไม่เพียงสามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียน แต่มีองค์ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต

“ส่วนหนึ่งที่เราจะเน้นก็คือเรื่องของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกที่เราจะเน้นทุกวิชาทุกการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษหมดสอนโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 100% ยกเว้นวิชาภาษาไทย วิชาสังคม และภาษาจีน ให้เด็ก ๆ สื่อสารได้ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่จะมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ DLPS เด็กของเราจะได้เรียนภาษาจีนทุกคนสัปดาห์ละ 3 คาบ อีกจุดเด่นของหลักสูตรเราก็คือ เรื่องของการเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ ของเราสามารถเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศไทยได้ ซึ่งหลักสูตรของ DLPS มีความเข้มข้นในการจัดการเรียนการสอน อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กบรรลุตามศักยภาพของตนเองนั่นคือ เรื่องบุคลากร เรามีกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูง นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ หรือสาธิตการสอนแล้ว ยังมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการทำงานในโรงเรียน ซึ่งคุณครูของเราทุกคนจบตรงทางด้านการศึกษาและสายวิชาที่สอน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับการประเมินศักยภาพผ่านการทำกิจกรรมและพัฒนาความโดดเด่นเฉพาะตัว โดยครูและผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด” ดร. เต็มยศกล่าวเสริม

สายแข็งด้าน AI และ ทักษะในอนาคต 21st Century Skills ในปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่ทักษะด้าน Hard Skill ที่มีความจำเป็นเท่านั้น หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญด้าน Essential Skills เป็นอย่างมาก DLPS เห็นความสำคัญของการสร้างนักเรียนเป็นอย่างมากเพื่อให้มีความพร้อมต่อโลกอนาคต ดังนั้นในหลักสูตรของ โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (EP) ได้มีการจัดเตรียมวิชา AI and Innovation เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานการ Coding, Programming ซึ่งเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีแต่จะพัฒนามากขึ้นทุกวัน การเรียนการสอนของ DLPS จะใช้การบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์(Mathematics) หรือ STEM ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมนักเรียนตั้งแต่เล็ก ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว นอกเหนือจากวิชาการแล้ว เราก็ยังเชื่อว่าทักษะในอนาคต หรือ 21st Century Skills มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังแก่นักเรียนตั้งแต่ยังเล็ก โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (EP) จึงมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ โดยมีการจัดเตรียมวิชา Essential Skills ซึ่งประกอบไปด้วย การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) , การทำงานร่วมกับผู้อื่นและความเป็นผู้นำ (Collaboration and Leading by Influence) การปรับตัวและความคล่องแคล่วว่องไว (Agility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการ (Initiative and Entrepreneurialism) การสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ (Good Oral and Written Communication) การเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Accessing and Analyzing Information) และความใฝ่รู้และจินตนาการ (Curiosity and Imagination)

  • “ด้วยจุดเด่นทั้ง 3 ประการนี้ เราเชื่อมั่นว่า โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม 3 ภาษา หลักสูตร English Programme จะสามารถพัฒนาความเป็นเลิศในทุกด้าน พร้อมสร้างความโดดเด่นให้นักเรียนอย่างมีเอกลักษณ์ของตนเอง ให้นักเรียนเป็นเด็กเก่ง ดี และมีความสุข สอดคล้องกับเจตนารมย์ของโรงเรียนที่ว่า “EXCELLENCE FOR ALL” ดร. เต็มยศกล่าวสรุป

โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม หรือ DLPS เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.4 ในปีการศึกษา 2563 และเปิดรับสมัครระดับชั้น ป.5-ป.6 ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป โทร. 094-969-7242, 02-459-5691-4 อีเมล์ DLPS.denla@gmail.com หรือ Line: @dlps