ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

68

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ จัดงาน

“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีและขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปส่งผลงานประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า ๓๐,๐๐๐บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจส่งประกวดภาพถ่ายในงาน“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากจะมีคุณค่าสำหรับเจ้าของภาพแล้ว ยังเป็นเสมือนสื่อในการถ่ายทอดเหตุการณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล วัฒนธรรมประเพณีชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน ซึ่งแต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก นครไชยศรี มาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงปัจจุบันคือยุคกรุงรัตนโกสินทร์มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน ประกอบด้วยนายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม, นางปองทิพย์ วิวัฒสิเนศวร หัวหน้ากลุ่มท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี, นายพงศ์พันธ์ วงศ์ยะลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ, นายชลิต ผิวผ่อง ผู้แทนสื่อมวลชน และนางสาวสุธิดา ภู่พูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้

ประเภท ภาพถ่ายวิถีชีวิตสายน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

รางวัลชนะเลิศ

นายฉัตรชัย มาตยภูธร ชื่อภาพถ่าย พลบค่ำ ณ สะพานวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

นายวัฒนา เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย สายน้ำสายธารชีวิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

นายศิววงศ์ แซ่ล้อ ชื่อภาพถ่าย คุ้งน้ำสมุทรปราการ

รางวัลชมเชย

นางสาววิไลวรรณ งามเฉลียว ชื่อภาพถ่าย อุ้มรัก

ประเภท ภาพถ่ายกิจกรรมภายในงาน

รางวัลชนะเลิศ

นายฉัตรชัย มาตยภูธร ชื่อภาพถ่าย แบ่งปันความสุขสนุกสนานตามแบบฉบับชาวอิสลาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

นางสาววสุรดา ศรีเจริญภากร ชื่อภาพถ่าย สามเกลอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

นายสมโภชน์ วงศ์ขร ชื่อภาพถ่าย ตะวันชิงพลบ

รางวัลชมเชย

นางสาววิณิชชา ปิ่นทอง ชื่อภาพถ่าย ชาชักชาเย็นที่เย็นใจ

ประเภท “ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงขวัญข้าว เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “จากรุ่นสู่รุ่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

นางประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “ชาชักสยใยวัฒนธรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

นายไกรวุฒน์ จำปา ชื่อภาพถ่าย “มาเป็นคู่

รางวัลชมเชย

นางสาววสุรดา ศรีเจริญภากร ชื่อภาพถ่าย “ลงลายทอง