ส.ป.ก.แจงที่ดินฟาร์มไก่ปารีณา 682 ไร่ เตรียมยึดคืนพร้อมนำที่ดินจัดให้แก่เกษตรกรไร้ที่ดินทำกินตามนโยบายของคทช.

43

 ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ครอบครองที่ดินเขาสนฟาร์มโดยใช้หลักฐานเป็น ใบ ภบท. 5 ในเขตตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562ที่ผ่านมา ว่า จากผลการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการครอบครองทำประโยชน์ โครงการป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี หมายเลข 85 ร่วมกับกรมป่าไม้ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ในที่ดินของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์
ผลปรากฏว่ามีการถือครองและเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตส.ป.ก. จำนวน 682 ไร่ ประกอบด้วยที่ดินจำนวน4 แปลง คือ แปลง No.73 เนื้อที่ 417 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการทำโรงเลี้ยงไก่ แปลง No.75 เนื้อที่ประมาณ 190 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว  แปลง CL.424 เนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว  และแปลง No.74 เนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ ใช้วางมูลไก่ โดยเข้าครอบครองเมื่อประมาณปี 2548-2549
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 น.ส. ปารีณา ได้ทำหนังสือมาที่ ส.ป.ก. เพื่อขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน  แต่ ส.ป.ก. ไม่สามารถดำเนินการจัดที่ดินให้ได้เนื่องจาก น.ส.ปารีณา ไม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร และในต้นสัปดาห์หน้า ส.ป.ก. จะทำหนังสือแจ้งให้ น.ส.ปารีณา คืนที่ดินที่ครอบครองและทำประโยชน์ทั้งหมดให้ ส.ป.ก.

หลังจากที่ได้รับหนังสือแล้วภายใน 7 วัน หาก น.ส.ปารีณาไม่ส่งคืนที่ดิน   ส.ป.ก. ก็จะใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ยึดที่ดินกลับคืนมาเป็นของ ส.ป.ก. หลังจากนั้นก็จะนำที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาล (คทช.) ต่อไป