วันอังคาร, มีนาคม 28, 2023
หน้าแรก ข่าวการศึกษา คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

147

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ  ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัล  คุรุสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น

บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน และ “ระดับดี” จำนวน 18 คน  รวม จำนวน 27 คน เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน ดังนี้

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครูจำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายประเสริฐ  แสงโป๋ ครูวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2) นางพรพิไล  เดชภักดี  ครูโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง  จังหวัดสตูล 3) นางสยามล  เพียรงาน  ครูโรงเรียนบ้านห้วยโผ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  4) นายปราโมทย์  กงวิรัตน์  โรงเรียนบ้านนาราชควาย  จังหวัดนครพนม และ 5) นางกาญจนา  ทองจบ ครูโรงเรียนชุมพล  โพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายประวิทย์กาสา   บุญจุฑาสิริกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น  และ 2) นายไพโรจน์ ชนะภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์  จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จังหวัดชลบุรี

ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น  (ศึกษานิเทศก์) ได้แก่ นางรำเพย  ทินกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จังหวัดหนองคาย

ดูประกาศรายชื่อฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th