คุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563“โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

123

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ               พร้อมด้วย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2563 และ ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำอยู่เสมอว่า การศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและได้มอบนโยบายว่าประเทศต้องปฏิรูปการศึกษาโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพ และให้ความสำคัญกับครูเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน   เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การจัดการศึกษาเป็นของทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ เกิดนักเรียนแห่งอนาคตให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะสร้างคนคุณภาพให้กับประเทศ

“ครู” คือ กลไกสำคัญที่จะช่วยกันยกระดับการศึกษาไทย ฉะนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การพัฒนาครู        ให้มีคุณภาพ ก็จะส่งผลต่อเงินเดือนของครูทึ่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้คนเก่งเลือกเรียนครูมากขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการที่สำคัญในหลายเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยเฉพาะการปฏิรูปครู    ให้ทันโลกยุคดิจิทัล อาทิ 1) การบูรณาการงบประมาณของ ศธ. ทั้งระบบ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานใน กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) ของกระทรวงศึกษาธิการ  2) การปรับตัวเข้าไปสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารและครูทุกคน ต้องปรับตัวให้มีทักษะด้านดิจิทัล มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 3) การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) นโยบายเด็กไทยต้องได้เรียนโค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการสอนให้คิดเป็นระบบ คิดแบบมีตรรกะ และมีระบบในการแก้ปัญหาพร้อมพัฒนาหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม ก้าวทันโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ  5)  นโยบาย “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยให้ กศน.และ สช. นำแนวทางจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

16 มกราคม วันครู การจัดงานวันครูในปีนี้กำหนดหัวข้อแก่นสาระว่า โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครู และคารวะครูของท่านสมัยเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้แก่ ครูวีระ  เดชพันธ์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ว่า ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”  และมอบสารวันครู เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติเสมอมา และขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านร่วมรับฟังคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครู ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยพร้อมเพรียงกัน

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ได้เรียนเชิญ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ) อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครูอาวุโส  นอกประจำการ(ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์) กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และครูอาวุโสในประจำการ     (ดร.โสภณ กมล) นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้มีการปาฐกถา และการเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 16 มกราคม 2563 มีการปาฐกถาหม่อมหล่วงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความฉลาดรู้ และจิตวิญญาณความเป็นครูโดยศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์ และ    การเสวนา เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” พิธีคารวะครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคารวะครูสมัยเรียนโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน ได้แก่ นางสาวชมภร กมลสุทธิ

นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ บริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภา เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแก่นสาระของงาน “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง จำนวน 18 หน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันครู ประกอบด้วย 4 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 โลกก้าวไกล ประกอบด้วย6 ความฉลาดรู้ เพื่อเท่าทันโลก โซนที่ 2 ครูไทยก้าวทัน ประกอบด้วย ภาพรวมของ PLC และ  EPLC TSIP ระบบกูเกิลตามระบบการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน โซนที่ 3 สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ประกอบด้วย ผลงานนักเรียนที่มีทักษะ หรือสมรรถนะต่าง ๆ ที่โดดเด่น และ โซนที่ 4 ยกย่องผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ และการบริหาร (นิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา) ในบริเวณงานนิทรรศการมีการจัดกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ยังมีกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครูที่น่าสนใจอื่นอาทิ การจัดพิมพ์หนังสือประวัติครู และหนังสือที่ระลึกวันครู พิธีมอบรางวัลของคุรุสภา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ                 รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว  รางวัลคุรุสภาระดับดีรางวัลครูผู้สอนดีเด่นรางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษาประจปี 2563 เป็นต้น ในวันที่ 17 มกราคม 2563 มีการบรรยาพิเศษ เรื่องโลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการเสวนาพิเศษ ในช่วงบ่ายจะมีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี 2562 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา

 

สำหรับกิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นทั้ง ส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และส่วนภูมิภาค สถานที่      ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนดโดยส่วนกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม2563 โดยสามารถรับชม การถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครู ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านทาง http://sdib.dusit.ac.th ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และ Facebook แฟนเพจุรุสภาตั้งแต่เวลา 09.00 . เป็นต้นไป โดยมีล่ามภาษามือด้วย

ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 .. 2563 คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพขอผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงร่วมทำความดี เป็นจิตอาสาและร่วมแชร์ความรู้สึกดี ต่อครูใน Facebook แฟนเพจคุรุสภา (@Khurusaphaofficial) และติดแฮชแท็ก #คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต #วันครู2563ร่วมดาว์นโหลดสติกเกอร์ไลน์ Thai Teacher 63ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  รวมถึงร่วมส่งบัตร   อวยพรออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th