บจธ. ยื่นมือช่วยเกษตรกรได้รับผลกระทบที่ดินทำกิน จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

52

รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด ซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้กำกับดูแล  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ดำเนินการมา บจธ. ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไป 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ. ดำเนินการ 3,151 ไร่ ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน  เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ….. ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน คณะทำงนด้านกฎหมายการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  มีภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนกว่า 200  คน

นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า จากภารกิจของ บจธ. ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้กับ “ธนาคารที่ดิน” หรือ “สถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน)”  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน ตลอดจนการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร โดยทดลองดำเนินงานผ่านโครงการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก   โครงการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร  โครงการนำร่องธนาคารที่ดินใน 5 ชุมชน และโครงการตลาดกลางที่ดิน

เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศในหลาย ด้าน เช่น ด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ฯลฯ จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินทั้งที่ดินของเอกชนและที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ทำให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือมีสิทธิการเช่าได้รับผลกระทบไม่มีที่ดินทำกินหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่บางส่วนบ้างแล้ว เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ โครงการทวงคืนผืนป่า เป็นต้น บจธ. มีหน้าที่โดยตรงในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านที่ดินทำกิน จึงได้จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือ หรือแนวทางที่เหมาะสมรองรับทั้งการแกไขและป้องกัน  โดยได้ดำเนิน โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐเพื่อสำรวจ เก็บข้อมูล พื้นที่เป้าหมายที่ได้ประกาศเป็นเขตการดำเนินนโยบายของรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐทั้งปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสาน  สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มกันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่างๆ ในการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน สำหรับพื้นที่เป้าหมายพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดอื่นๆ เซ่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – นครราชสีมา โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี และโครงการอื่นๆ ของรัฐ

นายกุลพัชร กล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปรากฏว่ามีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้รับผลกระทบในเรื่องที่ดินทำกินกว่า 100 ราย โดยกลุ่มเกษตรกรได้ประสานขอความช่วยเหลือมายัง บจธ.   และ บจธ. ได้ลงพื้นที่เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่เป้าหมาย ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ  สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ”  ให้กลุ่มกำหนดรูปแบบและจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินประสานกับเจ้าของที่ดินเพื่อทำหนังสือแจ้งความประสงค์เสนอขายที่ดินมายัง บจธ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐต่อไป