อว. เตรียมจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว”

106

อว. เตรียมจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว” สอดรับแนวคิด BCG Model ตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ จุดประกายให้เยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ พบกับถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมร่วมกิจกรรม ฟรี ตลอดงาน ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 มกราคม 2563 นี้

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2663 ที่ห้องโถงชั้น1 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ถนนโยธี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดอว. และผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน”ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563″

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้ง การเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง และต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย ทั้งนี้ อว. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างสนุกสนาน ผ่านการคิด ทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง จึงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุผล ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว: Little Scientist Goes Green” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักตามภารกิจของ อว. ในปีนี้ ในเรื่องของ “BCG Model”
สำหรับ BCG Model (Bio, Circular, Green Economy) เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับปีสากลแห่งสุขภาพพืชนานาชาติ (International Year of Plant Health ปี 2020) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของสุขภาพพืช และความจำเป็นในการปกป้องพืชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


“จะเห็นได้ว่าโมเดลเศรษฐกิจใหม่นี้ (BCG Model) วิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล การจัดงานในครั้งนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการนำโมเดลนี้มาใช้เพื่อปูพื้นฐานให้กับเยาวชนไทยต่อไปในอนาคต” รศ.นพ.สรนิต กล่าว

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563 ณ บริเวณกระทรวง อว. ถนนโยธี ถนนพระราม 6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยจัดสถานีกิจกรรมและการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ กว่า 30 กิจกรรม จาก 25 สถานี เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัมผัสประสบการณ์ทดลองจริง ฝึกสมองต่อยอดความคิดจินตนาการ

นอกจากนี้ กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ได้จัดให้สอดคล้องกับแนวคิดตามภารกิจหลัก ในเรื่อง
BCG Model โดยในส่วนของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้จัดให้มีนิทรรศการ
BCG นวัตกรรมสีเขียว ร่วมด้วยกิจกรรม Coding แบบ Unplugged เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภายใต้เงื่อนไขและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model กิจกรรม Fresh Herb กิจกรรมการเรียนรู้สมุนไพร
ที่มีกลิ่นหอม ใช้ป้องกันกลิ่นอับและตัวแมลงกินผ้า /กิจกรรมลดโลกร้อน จากสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ (สสน.) /กิจกรรม Maker Go Green จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) /กิจกรรมลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /กิจกรรมสถานี
สีเขียว จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่นอกจากสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ BCG ในแบบที่เข้าใจง่ายแล้วยังสอนให้เด็กเข้าใจถึงการเรียนรู้ที่จะแยกขยะ

ยิ่งไปกว่านั้น คือมีกิจกรรม เด็กรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพียงนำปิ่นโตหรือ
แก้วน้ำมาในงาน จะได้รับของรางวัลพิเศษไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน
ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ที่มีผู้เข้าชมงานจำนวนมาก อว. จึงได้จัดให้มีรถบริการรับส่งฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปากซอยโยธี ไปยังกระทรวง อว. ตลอดงาน

รศ.นพ.สรนิต กล่าวทิ้งท้ายว่านอกจากงานถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ ที่กระทรวง อว. แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ อีก 2 พื้นที่ ได้แก่
1 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี ในวันที่ 11 มกราคม 2563
ที่เปิดบ้านให้เข้าชมฟรีถึง 4 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุดของ อพวช. ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยา และ สิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอาเซียน
และ 2 งาน “The Mall Kids Funtasia” ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช ระหว่างวันที่ 10 -12 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 21.00 น. สำหรับการจัดงานแต่ละแห่งในปีนี้ มีทั้งสาระบันเทิงต่างๆ ไว้รอต้อนรับน้องๆ เยาวชนทุกคน พร้อมมีของรางวัลมากมาย
ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nsm.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-577-9960 (กิจกรรมฟรีตลอดทั้งงาน)