เลขาฯสปสช. เยี่ยมชมต้นแบบการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

200

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช.พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสปสช.และทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สปสช. เขต 8 อุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมต้นแบบการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมีนางสาวนันทนา นาคำ เลขานุการ หน่วย 50(5) อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู และคณะกรรมการ นำเสนอข้อมูล

 

นางสาวนันทนา กล่าวว่า หน่วย 50(5) อ.นากลาง ต.หนองบัวลำภู มีผลงานเด่น โดยทำงานทางด้านคุ้มครองสิทธิ์ และร่วมสนับสนุนพัฒนานักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ ในกลุ่มเป้าหมายผู้นำในพื้นที่ 7 จังหวัด ขณะเดียวกัน ยังได้สร้างเครือข่าย อสม.ในพื้นที่ ผ่านเวที อสม.ตำบล โดยมีตัวแทน อสม.มาร่วมเป็นคณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพทัองถิ่น(กองทุนตำบล)

นางสาวนันทนา นาคำ เลขานุการ หน่วย 50(5) อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

อย่างไรก็ตาม หน่วย 50(5) อ.นากลาง จ.หรองบัวลำภูนั้นในรอบปีที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ตามขั้นตอนฯ 29 ราย และได้ช่วยเหลือนายวีรพันธ์ มูลมัง ชาวบ้านอ.นากลาง ที่ภรรยาเสียชีวิต หลังได้รับยามารับประทานจากรพ.แห่งหนึ่ง และเกิดการแพ้ยา จนเสียชีวิต และได้ช่วยแนะนำ ยื่นเรื่อง ตามขั้นตอนของมาตรา41 ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และได้รับการช่วยเหลือภายใน 2 เดือน ซึ่งในปี 2562 สปสช.เขต8 อุดรธานี ให้ยกให้เป็นต้นแบบหน่วย 50(5)ด้วย

ด้านนพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ที่นี่เป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบบริการที่มีโอกาสเกิดความขัดแย้งของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และกลไกของหน่วย 50(5)นี้จะทำหน้าที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ การให้ประชาชนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ และประสานกับทางโรงพยาบาล กับ 2.เมื่อเกิดความขัดแย้งแล้วทำอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น

นายวีรพันธ์ มูลมัง ชาวบ้านอ.นากลาง ที่ภรรยาเสียชีวิต หลังได้รับยามารับประทานจากรพ.

“เราเชื่อว่าการเยียวยาทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะทำให้เกิดความสมานฉันท์สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ และชาวบ้านก็จะได้รับประโยชน์จากการเยียวยาหากเสียชีวิตที่เกิดความความผิดพลาดระบบบริการจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดไม่เกิน 4 แสนบาททำให้บรรเทาความเดือดร้อนของการดำรงชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หรือกรณีที่ประชาชนทำให้เจ้าหน้าที่เกิดการได้รับบาดเจ็บก็มีการเยียวยาให้ด้วยเช่นกัน “นพ.ศักดิ์ชัยกล่าว

เลขาธิการสปสช.กล่าวว่า ที่นี่เป็นตัวอย่างหรือวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จนเกิดการฟ้องร้องขึ้นเหมือนที่ผ่านมา ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสร้างขึ้นมาให้ครอบคลุม ที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับการเยียวยาตามมาตรา 41 แล้วประมาณ 1,118 รายทั่วประเทศหรือประมาณกว่า 200ล้านบาท