โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประชุมขยายผล “การดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อให้เด็กมีสุขภาวะที่ดี

325

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีการประชุมขยายผล “การดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ
(Healthy School: The Whole System Approach)” โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านระบบออนไลน์

โดยมีนายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่ สพม.1 เป็นประธานเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นภาวะวิกฤตทางสุขภาพทำให้วัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 และปัญหาสุขภาพใจ นอกจากนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่น ทั้งในด้านการเรียนรู้ การเจริญเติบโตทางสมองและร่างกาย รวมถึงการฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรมที่เตรียมความพร้อมเป็นวัยผู้ใหญ่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

 

โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ (Healthy School : The Whole System Approach) เป็นความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๑  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.โดยมีรายละเอียดที่มา เพื่อดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย

เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาพ การประชุทครั้งนี้จะทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพัฒนาระบบของโรงเรียน ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพจองผู้เรียนโดยมีความร่วมมือระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ และระบบชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ด้านนายเจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผอ.รร.มัธยมวัดนายโรง กล่าวถึงการเป็นโรงเรียนสุขภาวะว่า โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็น 1 ใน 15 โรงเรียนสร้างสุขภาวะ ซึ่งการเป็นโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ มีหลายมิติ ทั้ง กาย จิต ปัญญา และสังคม โดยเน้นให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีนิสัยรักการเรียนรู้ และดูแลผู้สูงอายุได้