บิ๊กคาเมร่าจับมือเพาะช่างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการถ่ายภาพ

0

22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารจุฑาธุช วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการ

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง และ คุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเพาะช่างในการประสานงานเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจกรรมด้านวิชาการ การศึกษา วิชาชีพ รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ทุกรูปแบบเกี่ยวกับการถ่ายภาพเทคโนโลยีกล้องและการทำคอนเทนต์เพื่อที่จะสามารถนำไปประกอบ อาชีพได้ในอนาคต โดยทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยโครงการนี้มีสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับเลือกให้เป็นที่แรกในการนำร่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและขยายความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่นต่อไปในอนาคต