ม.รังสิต จัดรังสิตวิชาการ ’65  เปิดเวทีเสวนานวัตกรรมการศึกษาของครูยุคใหม่

1

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน “รังสิตวิชาการ ’65”  เปิดเวทีเสวนาการศึกษา หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาของคยุคใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในยุคปัจจุบัน” ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนราชินีบน ผศ.ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ ร่วมเสวนา พร้อมมีการแนะนำ “Credit Bank และ หลักสูตร Pre-Degree เส้นทางลัดสู่ปริญญา” โดยอาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และผศ.ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมงาน ณ อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต