บัณฑิตวิทยาลัย มบส. เพิ่มทักษะ-วัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาต่างชาติ

0

บัณฑิตวิทยาลัย มบส. เพิ่มทักษะเรียนรู้ ทั้งวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้นักศึกษาต่างชาติ

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่1.การส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ของบัณฑิตวิทยาลัย ว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนที่ได้เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมา เพื่อมาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตนรู้สึกยินดีที่ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หวังว่านักศึกษาจะได้รับแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร รวมถึงได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดในการเส้นทางวิชาชีพในอนาคตได้

ด้านผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มบส. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ และทักษะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในสถานการณ์จริงที่หลากหลาย ทั้งในด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการด้วย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ จากหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน  ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจของโครงการที่นักศึกษาต่างชาติได้เข้าร่วม เช่น

ฟังการบรรยายเรื่อง “แนวโน้มการจัดการศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลง” จากศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ การศึกษาดูงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เช่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเกียรติประวัติ มบส. และแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ได้รับชมการแสดงดนตรีจากวิทยาลัยการดนตรี การแสดงโขนชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” และชมการแสดง ชุด “สยามสราญภิรมย์”โดย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาต่างชาติเข้าโครงการนี้ต่างชื่นชมศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย.