มก.ฉลองครบรอบ 80 ปี เปิดตัวหนังสือ “โลกดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและเทคโนโลยีแห่งอนาคต”

0

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครบ 80 ปี แห่งการสถาปนา ในปีพุทธศักราช 2566 นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายและมุ่งสร้างแนวคิดให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย จึงได้จัดทำหนังสือที่ให้ความรู้ในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่ประชาชน นิสิตนักศึกษา นักเรียนละผู้สนใจ สำหรับหนังสือเล่มแรกที่พร้อมให้ทุกท่านได้อ่าน มีชื่อว่า “โลกดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและเทคโนโลยีแห่งอนาคต” ที่จะชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์และสร้างการศึกษาให้สอดรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมที่จะขับเคลื่อนในทุกมิติให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใดพื้นที่ไหนก็ตาม ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการศึกษาตลอดชีวิตเท่านั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีพันธกิจสําคัญในการสร้างความกินดี อยู่ดี ของคนในชาติ ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและอาหาร สู่ความยั่งยืน จึงเป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับผิดชอบมาตลอด 80 ปี

หัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย บทความ จำนวน 2 บท ได้แก่ “การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งเขียนโดย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการศึกษาของโลก การวางรากฐานการศึกษาของไทย การพัฒนาทางการศึกษา และแนวทางการศึกษาในอนาคต และ บทความ “เกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน” เขียนโดยดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป หนังสือเล่มนี้ใช้การสื่อสารการนำเสนอ และการอ้างอิงในลักษณะการเล่าเรื่อง เน้นให้ความรู้ มีเนื้อหาสาระและความคิดเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย

เปิดอ่าน ebook – download fulltext ( qr kukr สีดำ)
เปิดอ่าน ebook (qr ebook สีเขียว)


จึงขอเชิญชวนทุกท่าน
Download E-book ของหนังสือเล่ม นี้ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

Full text: https://kukrdb.lib.ku.ac.th/sh/X21bVf

eBook: https://ebook.lib.ku.ac.th/item/5/20230004