มก. เปิดเวทีเสวนา “นโยบายทางการเมืองต่อภาคป่าไม้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ คณะวนศาสตร์

0


ป่าไม้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งภาคส่วนหนึ่ง ที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศภายใต้การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  ที่ผ่านมา มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคป่าไม้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และภาคประชาสังคม ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนและผลักดันให้ป่าไม้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคการเมือง ก็นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งอึกภาคส่วนหนึ่ง เนื่องจากทำหน้าที่บริหารประเทศ ตลอดจนทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกฎหมาย ตลอดจนผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้งานภาคป่าไม้เข้ามีบทบาทช่วยพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจBCG ได้มากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ จึงได้ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดงานเสวนา ภายใต้หัวข้อ “นโยบายทางการเมืองต่อภาคป่าไม้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCGเพื่อเป็นเวทีให้พรรคการเมืองได้นำเสนอแนวนโยบายต่อภาคป่าไม้ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานเสวนาให้กับพรรคการเมืองเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศต่อไป โดยกำหนดจัดเสวนาในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของคณะวนศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และ สถานีวิทยุ ม.ก. เพื่อให้ผู้สนใจได้รับฟังอย่างทั่วถึง            กำหนดการเสวนา ดังนี้

09.0009.30 น.

พิธีเปิดการเสวนา

กล่าวต้อนรับ

โดย ผศ. ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์

กล่าวรายงาน

ผศ. ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

กล่าวเปิด

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.3010.00 น.

บรรยายพิเศษ “ประเทศไทยกับความร่วมมือเพื่อปฏิรูป Green Economy

โดย คุณสุวิมล วัฒนะวิรุณ
ผู้ประสานงานโครงการ Partnership for Action on Green Economy (PAGE) ประเทศไทย องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ

10.0012.30 น.

เวทีเสวนาเรื่อง “นโยบายทางการเมืองต่อภาคป่าไม้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจBCG

วิทยากรร่วมเสวนา

ศ. ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  พรรคชาติไทยพัฒนา

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี  พรรคเพื่อไทย

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม พรรคประชาธิปัตย์

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง พรรคประชาชาติ

ดร.เดชรัต สุขกำเนิดพรรคก้าวไกล

นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจพรรคไทยสร้างไทย

ผู้ดำเนินรายการ

ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร

ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทการพัฒนาป่าไม้แห่งชาติ/
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก.

 

ผู้สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ที่ https://forms.gle/ErthXFcJ8Boy5W616 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก. โทร. 02 561 4761 อีเมล  frc@ku.th