สาธิตมศว. ฝ่ายประถม สืบสานมรดกชาติ โขนเด็ก

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ชุด “ศึกทศกัณฐ์สิบขุนสิบรถ” รำเบิกโรง ชุด “ราษฎร์ทั่วหล้าพร้อมใจภักดิ์ น้อมจงรักองค์ราชัน” การแสดงดนตรีร่วมสมัย และการแสดงละครประยุกต์เรื่อง “วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำ” โดยจัดแสดง ในวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม ๔ รอบ วันละ ๒ รอบ รอบที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ซึ่งเป็นการแสดงประจำปีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีนี้นับเป็นปีที่ ๔๑ โดยกรมส่งเริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับทางโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดขึ้น โดยในวันเสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑และ รอบ๒   โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.รุ่งหิวา แย้มรุ่ง เป็นประธานเปีดงาน ส่วนในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น และ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในรอบที่ ๓ และรอบที่ ๔

ผศ.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแสดงประจำปีว่า การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ชุด “ศึกทศกัณฐ์สิบขุนสิบรถ” และการแสดงละครประยุกต์เรื่อง “วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำ ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้เกิดแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดความตระหนักและความซาบซึ้งในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ได้

นอกจากนั้นการแสดงประจำปีนี้ ยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาเมตตาอาทรแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยในการแสดงประกอบด้วย

การแสดงชุดที่ ๑ การแสดงเบิกโรงเฉลิมพระเกียรติชุด “ราษฎร์ทั่วหล้า พร้อมใจภักดิ์ น้อมจงรักองค์ราชัน”

การแสดงชุดที่ ๒  การแสดงดนตรีร่วมสมัย Contemporary Music

การแสดงชุดที่ ๓ การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ชุด “ศึกทศกัณฐ์สิบขุนนสิบรถ”

การแสดงชุดที่ ๕ การแสดงละครประยุกด์เรื่อง “วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำ”

การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ชุด “ศึกทศกัณฐสิบขุนสิบรถ” และการแสดงละครประยุกต์เรื่อง “วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำ” เป็นการแสดงของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมทั้งนักเรียนในโครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPIP) ของโรงเรียนเข้าร่วมแสดงด้วย จำนวนกว่า ๑,๙๐๐ คน