โรงเรียนดีมีทุกที่ สร้างพื้นที่พลังบวก ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ใน กทม.

0

เข้าสู่ปีที่ 3 แล้วสำหรับโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเอเชีย โดยการสนับสนุนของสถานทูตออสเตรเลีย, มูลนิธิอานันทมหิดล และความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท., สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กทม. โดยในปีนี้จะได้นำเสนอในประเด็นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ สำหรับในเขต กทม. ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโครงการฯ ที่ รร.สามเสนนอก เขตดินแดง, รร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา และ รร.วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เขตจอมทอง โดยล่าสุดได้มีการจัดทำโครงการฯ ขึ้นที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) เขตสายไหม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดับอนุบาลป.6 มีนักเรียนภายใต้การดูแลกว่า 4,700 คน

ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) เขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า “โรงเรียนมีนโยบายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยดูในเรื่องความถนัดความชอบของนักเรียน อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องการเผชิญสถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ มีการผลิตสื่อการสอนที่แตกต่างตามวัยของเด็ก การบริหารจัดการที่ดี และจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียนเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

สำหรับเรื่องการอ่านออกเขียนได้นั้นมีความจำเป็นมาก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเด็กสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากอินเตอร์เนต ดังนั้นการอ่านจึงเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่ชั้น ป.1 เมื่อโตขึ้นชั้น ป.2-ป.6 ก็จะเพิ่มเป็นอ่านคล่องเขียนคล่อง, การอ่านรู้เรื่อง, สามารถอ่านและจับหรือสรุปใจความได้ มีการทดสอบตลอดทุกปีทั้งจากทางโรงเรียนและภายใต้การร่วมมือจากผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการรักการอ่าน ซึ่งสนับสนุนโดย กทม. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ประกอบไปด้วยกิจกรรมโลกนิทาน, สำนวนชวนอ่าน, สนามหญ้าชวนอ่าน มีการส่งเสริมฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมหมากล้อม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้เด็กได้รู้จักวางแผน วิเคราะห์ มีความคิดที่ละเอียดและสร้างสรรค์ ในด้านการเรียนการสอนนอกจากวิชา 8 กลุ่มสาระที่ได้เรียนแล้ว ยังได้มีการทำกิจกรรมให้เกิดขึ้น อาทิ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีการสอนวิธีการทำสบู่สมุนไพร, กลุ่มสาระการงาน สอนการทำลูกชุบ, กลุ่มพละศึกษา มีการสอนมวยไทย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้สอนให้เด็กได้คิด และส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งอาจส่งผลต่อไปถึงอาชีพในอนาคตได้

ในด้านคุณครูเรามีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กนักเรียนชั้น ป.6 มีผลการสอบ O-Net ในระดับประเทศผ่านเป็นปีที่ 10 และมีนักเรียนสอบได้ 100 คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก นอกจากงานด้านวิชาการแล้วก็ยังมีการทำงานเชิงรุกคือสอนทั้งในด้านวิชาการและอบรมค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนดีและคนเก่งของประเทศชาติในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือจากผู้ ปกครอง ที่ได้ทำให้การบริหารงานโรงเรียน, การจัดการเรียนรู้ของครู และตัวนักเรียนนั้นมีคุณภาพ เพราะการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้ที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้นั้นต้องประกอบ ไปด้วยผู้บริหาร, คุณครู, นักเรียน และผู้ปกครอง

ด้าน ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวว่า การอ่านออกเขียนได้เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ ถ้าพื้นฐานดีเด็กจะสามารถเรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น การที่ผู้อำนวยการ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดในห้องเรียน และสามารถนำมาเสนอเป็นกิจกรรมของนักเรียนถือเป็นผู้นำทางวิชาการอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ยังมีการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ, ทำน้ำหมักชีวภาพ รวมถึงร้านกาแฟที่ได้ให้นักเรียนมาฝึกทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ เป็นพื้นฐานอาชีพ ทำให้เขารู้ค่าของเงิน และสามารถพึ่งพาตัวเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างพื้นที่พลังบวก และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียน      

สำหรับผู้สนใจโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ ปี 2566 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : โรงเรียนดีมีทุกที่ หรือเข้าชมจาก Youtube รายการหนึ่งในพระราชดำริ ตอนโรงเรียนดีมีทุกที่ สร้างพื้นที่พลังบวก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD หรือสอบถามที่โทรศัพท์ 062-7341267 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป