บัญชี มบส.จับมือ PPIU หวังเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน

0

ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12-17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะวิทยาการจัดการ มบส.ได้ให้การต้อนรับ Mr. Chhin Kona ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาภายใน , Mr.Say Kimson, Mr.Hong Ang, และ Mr.Yon Delux คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International University) หรือ PPIU ที่มาศึกษาดูงานการจัดเรียนการสอนในสาขาวิชาบัญชี พร้อมพูดคุยกับคณะผู้บริหารคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Rajabhat University: BSRU) หรือ มบส. ซึ่งการมาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง PPIU กับ BSRU ในโครงการ HEIP project ของ PPIU ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลกในการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของ PPIU ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี

โดยทาง BSRU ตกลงในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการในกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของ PPIU ที่ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ปี 2564 กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาทักษะให้แก่คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ของ PPIU ในหัวข้อเรื่อง IFRS and CAT กิจกรรมที่ 3 การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในส่วนของห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว และ กิจกรรมที่ 4 ให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุงของ PPIU

ผศ.ดร.ณุศณี กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้โครงการ HEIP project ได้ดำเนินงานมาถึงกิจกรรมที่ 2 คือ การศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนด้านการบัญชี ซึ่งทาง PPIU ได้ส่งคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีจำนวน 3 คน และหัวหน้าทีม 1 คน เพื่อมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลลัพท์ที่คาดหวังคือเทคนิคการสอน สื่อการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลระดับรายวิชาของสาขาวิชาการบัญชี เพื่อนำไปปรับใช้กับรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) ของ PPIU ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2566 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาการบัญชีระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนและโอนหน่วยกิตได้ง่ายมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของทั้งนักศึกษา PPIU คณะต่างๆ และของ BSRU ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับผลลัพธ์ที่ทางคณะวิทยาการจัดการคาดหวังจากความร่วมมือในครั้งนี้คือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ทั้ง 2 สถาบัน และจะได้รับการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชีให้ทันสมัยมากขึ้น.