มก. แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ใหม่

0

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มีนาคม 2566 จำนวน 6 รายได้แก่ ศาสตราจารย์อนงค์ จีรภัทร์ สาขาวิชาชีววิทยาประมง คณะประมง ศาสตราจารย์สุนันท์ ลิ้มตระกูล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตราจารย์สุมาลี สันติพลวุฒิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศาสตราจารย์พนัส ธรรมกีรติวงศ์ สาขาวิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์คณพล จุฑามณี สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ธงไทย วิฑูรย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์   ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์