มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาให้ สมาคมช่างภ่าพข่าวสื่อมวลชน

0

คุณสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) มอบหมายให้ คุณกรวิวัฒน์ โพธิ์กรพัฒน์ เหรัญญิก ของสมาคมฯ เข้ารับมอบทุนการศึกษา จาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ มูลนิธืป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาประจำปี 2566

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ให้ความกรุณามอบทุนการศึกษาให้กับ สมาคมช่างภ่าพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว สมาคมฯ ขอจอบพระคุณในความเมตตาของคณะผู้บริหารของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นอย่างยิ่ง