สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสุรนารี โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระราชกุศล

0

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนทนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและคณะแพทย์จากสมคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเศไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยคลินิกแพทย์ผิวหนัง เป็ 1 ใน 10 คลินิก ที่ทำการตรวจรักษาพระภิกษุจำนวน 1,000 รูป ในพื้นที่ 10 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารผู้สูงอายุ โรงพยาบาค่ายสรนาร

ในภาพจากซ้ายไปขวา : นางสุรีย์พร ธูปสุวรร,..จรัสศรี ฬียาพรรณ,รศ.ดร.พญ. จิตติมา ฐิตวัฒน์,นพ.จินดา โรจนเมธินทร,ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท,รศ.นพ. รัฐพล ตวงทอ,นพ.รุ่งโรจน์ เลาหศรีสกุและนพ. วุฒิพงษ์ ศรีรัตน์ธนารั