เปิดยิ่งใหญ่งานมหกรรม”สินค้าดี U2T for BCG ครั้งที่ 2 @สมุทรสาคร “

0

อว. ร่วมกับ มบส. พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย จัดงานมหกรรม สินค้าดี U2T for BCG” ครั้งที่ 2 @สมุทรสาคร วันที่ 24 – 26 มี.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มาเป็นประธานพิธีมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกล่าวเปิดงานมหกรรมสินค้าดี U2T for BCG ครั้งที่ 2 @สมุทรสาคร และการทดสอบตลาดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Base OTOP : KBO ) พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและบูธจำหน่ายสินค้า โดยดร.ดนุช กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของคณะกรรมการจัดงาน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ที่ต้องร่วมกันสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ให้ได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากอาจารย์ บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีศักยภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายโอกาส เพิ่มรายได้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน “สินค้าดี U2T for BCG” ครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตามการดำเนินงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากขาดความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ตนเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ U2T for BCG  ที่เรากำลังร่วมมือกันขับเคลื่อนนี้ จะเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวว่า โครงการ U2T for BCG หรือ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เป็นโครงการที่อว. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้มบส. ได้ดำเนินโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 7 จังหวัด 118 ตำบล มุ่งนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปบูรณาการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้จากทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมพัฒนา มีจำนวนทั้งสิ้น 236 ผลิตภัณฑ์ มูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์และรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีศักยภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายโอกาส เพิ่มรายได้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน “สินค้าดี U2T for BCG” อันเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG สินค้าชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ซึ่งมีผู้ประกอบการจากโครงการ U2T for BCG เข้าร่วม รวมจำนวน 93 ราย โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง อว.กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)ในฐานะ อว.ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย โดยงาน”สินค้าดี U2T For BCG ครั้งที่ 2″จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ทั้งนี้ในงานประชาชนสามารถชม ชิม และช้อป อีกทั้งมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เกิดจากกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน ที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย มีจำนวนมากกว่า 40 ร้าน อาทิ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จากพืชป่าชายเลน โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม, ผงเตยออร์แกนิก เตยจากชุมชนบางแวก ปลอดภัยไร้สารเคมี, ปลาส้มผงปรุงรสสมุนไพร, น้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิคชนิดผง ,น้ำซอสปรุงรสผัดไทยต้นตำรับ รสชาติอร่อยเหมือนทานที่ร้าน “ฮาวาผัดไทย”,ไข่เค็มสูตรหอมกลิ่นใบเตย เป็นต้น ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เมนูอาหารพื้นถิ่น ,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “สินค้าดี U2T for BCG” @สมุทรสาคร ,การแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน ภายใต้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) และ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ,รายงานผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG และ การแนะนำผลิตภัณฑ์โดดเด่น ,กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ,รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นต้น ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดของงานได้ที่ผศ. ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ และนายเอกรัตน์ ห้วยจันทร์ โทร.09-3153-6676หรือ Facebook fanpage : BSRU2T.

#ดนุช ตันเทอดทิตย์#ลินดา เกณฑ์มา#สินค้าดี U2T for BCG#ครั้งที่2 @สมุทรสาคร #