ราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรใหม่รองรับอาชีพเด็กไทยยุคใหม่

0

ราชมงคลพระนครเปิด 7 หลักสูตรเพื่อรองรับอาชีพเด็กไทยยุคใหม่ ขณะที่ “ณัฐวรพล”ย้ำเสริมเรียนรู้โลกการทำงานจริง พร้อมเติมทักษะพื้นฐานจากผู้มีประสบการณ์ตรง สนใจสมัครเรียนตรี โทและเอกผ่านระบบออนไลน์


ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า อาชีพในยุคปัจจุบันและอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์จะทำงานแทนคนมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับบริษัทต่าง ๆได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อผู้เรียนและภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ราชมงคลพระนครในฐานะผู้ผลิตกำลังคน จำเป็นต้องมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับอาชีพในอนาคต ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย และหลักสูตรสถิติสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,หลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ,หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ,หลักสูตรคหกรรมศาสตรศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ,หลักสูตรผู้ประกอบการ และหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น

“นอกจากนี้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลาการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านโลกการทำงานจริง พร้อมเติมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานจากผู้มีประสบการณ์ตรง โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศในการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและสังคม พร้อมยกระดับการศึกษาคนวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อเข้ามาศึกษาต่อด้วย”ดร.ณัฐวรพล กล่าว

ดร.ณัฐวรพล กล่าวต่อว่า ในปีการศึกษา 2566 ราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบทีแคส (TCAS ) รอบที่ 2 โควตา โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 รอบที่ 3 แอดมิชชั่น สมัครวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 และรอบที่ 4 รับตรงอิสระ สมัครวันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566 โดยเปิดรับทั้ง 9 คณะ และ 1 สถาบัน ส่วนระดับปริญญาโทเปิดรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม), คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ,วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) ,เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น)และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารแห่งรัฐ) สำหรับระดับปริญญาเอก เปิดรับหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ,บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมไฟฟ้า) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารแห่งรัฐ) ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.rmutp.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ราชมงคลพระนคร โทร.0-2665 -3777 ต่อ 6305-9 และ 6636